Insolve Plus Ltd

Insolve Plus Ltd

Kiedy prowadzimy sp????k─? LTD, mo??e nast─?pi─? taki moment, kiedy nie osi─?gamy ju?? przychodu, natomiast koszty wci─??? obowi─?zuj─?. W takiej sytuacji, jedynym skutecznym wyj??ciem mo??e by─? likwidacja sp????ki. Mo??na to zrobi─? samodzielnie lub zleci─? samodzielnie. Niezale??nie od tego, jak─? ??cie??k─? obierzesz, zamkni─?cie firmy jest procesem szybkim i prosty. Powiemy Ci, jak tego dokona─?.

Aby zamkn─?─? sp????k─? LTD, musi ona spe??nia─? wszystkie z nast─?puj─?cych kryteri??w:

  • W ci─?gu ostatnich trzech miesi─?cy nie dosz??o do sprzeda??y ??adnych towar??w i us??ug,
  • W ci─?gu ostatnich trzech miesi─?cy nie zmieniono nazwy sp????ki,
  • Nie dosz??o do rozpocz─?cia procedury Company Voluntary Arrangement (CVA) z wierzycielami sp????ki,
  • Podmiot nie jest w stanie likwidacji.

Obowi─?zki formalne

Je??li nasza firma spe??nia powy??sze kryteria, to znaczy, ??e mo??emy przej??─? do wykre??lenia jej z rejestru Companies House. Ten krok wi─???e si─? z pewnymi obowi─?zkami formalnymi. Pierwszym z nich jest wype??nienie formularza wykre??lenia sp????ki. Po wype??nieniu, nale??y go przes??a─? do wszystkich dyrektor??w i udzia??owc??w, wierzycieli, pracownik??w, oraz mened??er??w.

Co z pracownikami?

Poza powy??szymi obowi─?zkami, przy zamkni─?ciu sp????ki mamy te?? obowi─?zki wobec pracownik??w. Wszystkim pracownikom nale??y zap??aci─? wszystko, co im przys??uguje, tzn. wynagrodzenie, podatek dochodowy, sk??adki. Kiedy to ju?? zrobimy, nale??y zawiadomi─? HMRC o zako??czeniu dzia??alno??ci i wykre??leniu z rejestru. Nast─?pnie nale??y wnioskowa─? o zamkni─?cie Payrollu.

Maj─?tek firmy

Kolejn─? wa??n─? kwesti─? jest maj─?tek firmy. Zanim przyst─?pimy do wykre??lenia, trzeba rozdzieli─? ca??y maj─?tek firmy pomi─?dzy udzia??owc??w. Warto jest tego dopilnowa─?, poniewa?? w przeciwnym razie, maj─?tek przechodzi na skarb Pa??stwa Ô?? w takim przypadku procedura odzyskania maj─?tku jest bardzo czasoch??onna.

Sprawozdania finansowe i podatki

HMRC musi otrzyma─? sprawozdania finansowe oraz formularz Company Tax Return. B─?dzie si─? to wi─?za??o z op??aceniem zaleg??ych podatk??w. S─? to:

  • Corporation Tax Ô?? podatek dochodowy od os??b prawnych
  • Capital Gain Tax Ô?? podatek od czynno??ci cywilnoprawnych w przypadku przej─?cia maj─?tku przez udzia??owc??w
  • Income Tax Ô?? podatek dochodowy

Wys??anie aplikacji

W tym momencie mo??na przyst─?pi─? do wype??nienia aplikacji DS01 w sprawie wykre??lenia sp????ki z rejestr??w, kt??r─? musi podpisa─? wi─?kszo??─? dyrektor??w sp????ki. Przed wys??aniem nale??y rozdysponowa─? aktywami, zamkn─?─? rachunki bankowe, oraz przekserowa─? wszelkie prawa maj─?tkowe, je??li nie chcemy, by maj─?tek przej─???o Pa??stwo. Je??li wszystko jest w porz─?dku i Companies House zaakceptuje wniosek, publikowany jest wpis w Gazette, a po trzech miesi─?cach firma jest wykre??lona.

Wi─Öcej informacji o Insolve Plus Ltd ~ Jak zlikwidowa─? firm─? w UK? znajdziesz na upadloscfirmy.co.uk


Specjalizujemy si─Ö w:

  • Insolve Plus Ltd
 

Kontakt z firm─ů

10 John Princes Street

Allan House

London

W1G 0AH

Phone: 020 7495 2348

E-mail: [javascript protected email address]

Oceń firmę

Ocena: 5/5 Oddanych głosów: 1.

Opinie na temat firmy

aktualnie brak


Zostaw opinie